banner

O nas

Kim jesteśmy

Fir­ma po­wsta­ła w 2008 roku i od tego mo­men­tu suk­ce­syw­nie po­sze­rza­my port­fo­lio pro­duk­tów re­kla­mo­wych.

Ofer­ta BLUE ME­DIA Di­rect Com­mu­ni­ca­tion obej­mu­je bu­do­wę stra­te­gii obec­no­ści ma­rek w ka­na­le DOOH, OOH oraz In­ter­net. Pla­nu­je­my i kom­plek­so­wo re­ali­zu­je­my kam­pa­nie na no­śni­kach, któ­rych je­ste­śmy wła­ści­cie­la­mi oraz tych, któ­re na­le­żą do na­szych Part­ne­rów biz­ne­so­wych (tak­że TV i Ra­dio).

Naj­więk­sza w Pol­sce sieć DOOH, któ­rą pro­po­nu­je­my na­szym klien­tom, obej­mu­je po­nad 45 tys. no­śni­ków w po­nad 7 tys. lo­ka­li­za­cji. Ge­ne­ru­ją one po­nad 100 mln kon­tak­tów z ko­mu­ni­ka­ta­mi re­kla­mo­wy­mi mie­sięcz­nie. Wszyst­kie ofe­ro­wa­ne przez nas no­śni­ki mogą być wy­ko­rzy­sty­wa­ne do kam­pa­nii ogól­no­pol­skich jak i re­gio­nal­nych czy lo­kal­nych.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony wykorzystujemy pliki cookies.
Wraz z wejściemi na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.